Winters Sonderingen

Algemene voorwaarden

1.Algemene draagwijdte voorwaarden.

1.1. Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds WS BVBA, Heikesveld 72, 3910 Neerpelt, hierna genoemd de aannemer. Ze worden onherroepelijk aanvaard bij bestelling van diensten door de opdrachtgever, of dit gebeurt door ondertekening van bestelbon, offerte, overeenkomst of op een andere wijze. Deze voorwaarden gelden ongeacht elke andere, zoals de door de opdrachtgever gebruikte voorwaarden, waarvan expliciet afstand wordt gedaan. Elke afwijking van deze voorwaarden dient voorafgaandelijk schriftelijk overeen te worden gekomen.


1.2. De aannemer draagt geen verantwoordelijkheid wat betreft het bekomen van administratieve vergunningen. Eventueel daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de opdrachtgever.


1.3. Offertes zijn 30 dagen geldig.


1.4. Alle werkzaamheden en opdrachten houden een middelenverbintenis in, in hoofde van de aannemer.


2.Levering diensten.

2.1. Elke termijn, indien vermeld, is indicatief. Laattijdigheid laat de opdrachtgever niet toe de bestelling af te zeggen, zijn betalingsplicht op te schorten of schadevergoeding te vorderen. Gebeurtenissen die de aannemer verhinderen de werkzaamheden uit te voeren of verplichten deze stil te leggen worden als geval van overmacht beschouwd. Zonder limitatief te zijn, zijn hierin inbegrepen; slecht weer, stakingen, tekort aan werkkrachten of materiaal, moeilijkheden inzake transport, veiligheidsmaatregelen, vergunningen, ontbreken van plannen van architect of leidingen,…


2.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegang tot de werf en draagt alle gevolgen en schade wanneer de werf niet toegankelijk is.


2.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het feit dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Dit houdt in dat de werf toegankelijk is en (zonder limitatief te zijn) dat de nodige vergunningen en plannen voorhanden zijn. Bij gebreke daarvan zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.


2.4. De opdrachtgever dient de werf gratis te voorzien van elektriciteit en water, voor zover deze nodig zijn om de sonderingen uit te voeren.


2.5. De opdrachtgever zorgt voor de mogelijkheid tot veilige stockering van goederen en materiaal op de werf.


2.6. Mogelijks blijkt tijdens de werkzaamheden dat voorputten gemaakt moeten worden teneinde de eventuele nutsleidingen op te sporen en waar nodig bloot te leggen. Tevens, wanneer sonderingen dienen te worden uitgevoerd in de omgeving van gasleidingen en dienstleidingen moeten de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden vermeld in het KB van 28 juli 1971, artikel 51: Wanneer derden werken in de omgeving van gasleidingen en dienstleidingen uitvoeren dan moeten zij, bij aangetekend schrijven, de betrokken gasverdelers daarvan ten minste achtenveertig uur van tevoren kennis geven en de nodig veiligheidsmaatregelen treffen teneinde de veiligheid en de goede staat van de gasinstallaties te verzekeren. De organisatie van bijkomende maatregelen, de daarmee gepaard gaande bijkomende kosten en vertragingen zijn ten laste van de opdrachtgever tenzij schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen wordt.


3.Aansprakelijkheid.

3.1. De aannemer krijgt louter de opdracht tot het uitvoeren van een specifiek aantal sonderingen op een specifiek aantal punten. De aannemer volgt daarbij de standaard gebruiken en voorschriften uit de sector. De aannemer is alleen verantwoordelijk voor de technische resultaten van de effectieve meting op de punten waar de opdrachtgever vraagt om de sondering uit te voeren. De aannemer is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van de opdracht, zoals de keuze van de daarin genoemde werkzaamheden, de intensiteit van de te verrichten werkzaamheden, aantal waarnemingen,…


3.2. Louter indicatief voegt de aannemer in zijn verslag extra informatie toe over hoe deze gegevens geïnterpreteerd kunnen worden. De aannemer is echter niet verantwoordelijk voor deze bijkomende, louter indicatieve, advisering op basis van de resultaten van de werkzaamheden of de mogelijke gevolgen die de opdrachtgever daaraan geeft. Het is aan de opdrachtgever om de rechtstreekse technische informatie die voortvloeit uit de sondering te bespreken met architecten, ingenieurs en studiebureaus voordat deze bouwtechnische keuzes worden gemaakt.


3.3. Louter indicatief kan de aannemer advies geven over de geschikte fundering. Er moet in België altijd op vorstvrije grond worden gefundeerd, wat betekent dat de funderingsaanzet zich minimaal 80 cm onder het maaiveld bevindt. Dit vormt dan ook de basis van de berekeningen. Voordat de opdrachtgever evenwel overgaat tot een funderingskeuze dient deze dit eerst met architect, stabiliteitsingenieur, studiebureaus… te bespreken. De aannemer neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de correctheid van dit louter indicatief advies. De bouwtechnische keuze die de opdrachtgever maakt ten gevolge van het door de aannemer uitgebrachte advies gebeuren dan ook enkel op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Louter ter volledigheid dient te worden vermeld dat de aannemer bij het maken van de indicatieve adviezen altijd vertrekt van de aan hem verschafte gegevens, of waar deze gebrekkig of onvolledig zijn, van de standaard belasting van een gebouw zoals datgene wat voorhanden is, bijvoorbeeld een eengezinswoning met één verdieping.


3.4. Het is de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het tijdig en correct verstrekken van de gegevens. Zonder limitatief te zijn is deze onder andere verantwoordelijk voor de omschrijving van de aard van de op te richten constructie, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de onderzoekspunten, eventuele noodzakelijke toelatingen om het terrein te betreden, historiek van de site en impact daarvan op de uitvoering van de proeven, voorkomen van ondergrondse nutsleidingen op de proefsite indien privé terrein, voorkomen van aanvullingen of stortmaterialen, voorkomen van oude funderingen, resten van kelderconstructies of van andere obstakels in de ondergrond, voorkomen en aard van verontreinigingen, coördinaten van de contactpersoon die tijdens de uitvoering van de proeven bereikbaar is, de specifieke gegevens/plannen voor de sondeeropdracht, aantal sonderingen (Zo worden voor eengezinswoningen standaard 3 boringen uitgevoerd en is het aan de opdrachtgever om meer boringen te eisen wanneer dit noodzakelijk is), de opdrachtgever duidt de uitvoeringsplaatsen van de proeven aan op een liggingsplan op schaal, te bereiken diepte en te voorziene indringingscapaciteit sonderingen (Indien geen specifieke gegevens beschikbaar zijn worden de sonderingen tot een maximale capaciteit van 100 kN uitgevoerd of tot een diepte van maximaal 10m), type sonderingen en toepassingsklasse, gebruik kleefbreker, eventueel voorkomen nutsleidingen op privéterrein die het maken van voorputten noodzaakt, eventuele noodzaak doorboren verharding, voorzien van specifieke signalisatie …

3.5. Om schade aan ondergrondse leidingen en installaties te voorkomen levert de opdrachtgever de noodzakelijke ‘as-built’-, en alle andere nodige, plannen waarop kabels, leidingen, ondergrondse opslag en alle andere ondergrondse installaties correct zijn aangeduid. In geval er geen ‘as-built’ plannen ter beschikking kunnen worden gesteld dan duidt de opdrachtgever de plaats van de boringen en/of sonderingen op haar verantwoordelijkheid aan, eventuele schade aan ondergrondse installaties valt volledig ten laste van de opdrachtgever. De aannemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van boringen en/of sonderingen te weigeren indien zij van mening is dat ondergrondse leidingen en/of installaties beschadigd zouden kunnen worden. De eventuele opzoekingen en navragen die de aannemer doet om de aanwezigheid van leidingen of andere gevoelige punten in de ondergrond te achterhalen zijn louter indicatief en ontslaan de opdrachtgever niet van de eindverantwoordelijkheid om de aannemer van de correcte informatie te voorzien en de schade te dragen die voortvloeit uit het niet tijdig en correct verschaffen van die informatie.


3.6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.


3.7. Eurocode 7 schrijft voor dat de opdrachtgever altijd een visuele controle moet doen bij het uitgraven van de bouwplaats. Bepaalde lagen zijn moeilijk of niet waarneembaar bij sondering.


3.8. De aansprakelijkheid van de aannemer, haar medewerkers, of de aansprakelijkheid die overgaat op de aannemer door gebruik te maken van onderaannemers is in alle gevallen beperkt tot de voorwaarden en het bedrag van de door haar onderschreven verzekeringspolis bij Generali Belgium NV. De aannemer is verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid tot een bedrag van 1.500.000 euro en in beroepsaansprakelijkheid tot een bedrag van 125.000 euro. Wanneer de werkzaamheden een hogere dekking vereisen is het aan de opdrachtgever om deze af te sluiten. Het risico en de mogelijke schade bij gebreke van het afsluiten van een hogere dekking zijn ten laste van de opdrachtgever.

3.9. In geen enkel geval kan de aannemer, buiten de tussenkomst van de verzekering worden aangesproken voor een bedrag dat hoger ligt dan de waarde van de overeenkomst (exclusief BTW) tussen de aannemer en de opdrachtgever.

3.10. De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering der werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade verantwoordelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

3.11. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van een opdracht wanneer daarbij milieubelastende stoffen, verontreinigde grond, of andere al dan niet hinderlijke vloeibare of gasvormige stoffen uit de bodem vrijkomen.

4.Aanvaarding en protest.

4.1. Indien geen oplevering of expliciete aanvaarding van de werken werd voorzien, zal de levering van de diensten, uitvoering van werken zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen 8 kalenderdagen na uitvoering van de werken als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding worden gezien.

4.2. In ieder geval zal een onvoorwaardelijke betaling van vorderingsstaten, voorschotten, facturen,… als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen, worden gezien.

4.3. Elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen moet gebeuren met aangetekend schrijven aan de zetel van de aannemer binnen 8 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door het uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

5.Betalingen.

5.1. Alle diensten zijn contact betaalbaar aan de maatschappelijke zetel. De aannemer behoudt zicht het recht voor om een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden of een anders soortige waarborg voor aanvang van de werken. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

5.2. Elke schuld van een opdrachtgever die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

5.3. Elke vertraging in betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. De aannemer behoudt zich het recht voor de werken te vertragen of stop te zetten of het aannemingscontract te weigeren/vernietigen bij niet betaling van de reeds vooropgestelde facturen of vaststelling dat de opdrachtgever niet kredietwaardig is en dit zonder dat gelijk welke kosten van enige aard verhaald kunnen worden op de aannemer.

6.Toepasselijke recht.

6.1. Belgisch recht is van toepassing.

6.2. De nietigheid of ongeldigheid van één clausule geldt alleen voor die clausule en niet voor de overige clausules van het contract.

6.3. De Belgische rechtbanken van het arrondissement Limburg zijn bevoegd om zich uit te spreken over geschillen die voortspruiten uit enige overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever.

7.Geheimhoudingsplicht en eigendomsrechten.

7.1. Alle vertrouwelijke informatie die door één van de contractanten gedurende of ten gevolge van de uitvoering van enige overeenkomst verkregen wordt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan derden bekend worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de andere partij. Dit geldt eveneens voor offertes ter voorbereiding van opdrachten, en voor de rapporten die resulteren uit de uitvoering ervan. Wel mag – behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk verbod – het verkrijgen dan wel verlenen van enige opdracht vermeld worden door de aannemer met het oog op publiciteitsvoering. Alle offertes en uit opdrachten resulterende rapporten blijven de intellectuele eigendom van de aannemer. De opdrachtgever mag – behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking – van de hem ter beschikking gestelde kennis en informatie slechts gebruik maken binnen de grenzen van de specifieke opdracht waarin deze kennis en informatie hem is overgedragen.

Heb je nog vragen? Contacteer ons